Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Vzdělávací cíle základní školy

MŠMT ČR č.j. 20 819/95-26, Standard základního vzdělání

Vzdělávací cíle představují soubor záměrů a orientací, které se obrážejí ve všech pedagogických činnostech učitelů a promítají se
- v souladu s možnostmi, předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáka
- do jeho celkového osobního profilu utvářejícího se v průběhu povinného školního vzdělávání.Integrují mnohostranné vzdělávací podněty a situace ve vyučování a ve stylu života školy. K jejich dosažení by měly směřovat vzdělávací programy.

Poznávací cíle

Vzdělávací programy a pedagogické činnosti učitelů budou směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti, pracovní techniky, režimové návyky atd., které tvoří základ jejich všeobecné kulturnosti, jsou předpokladem jejich komunikace s kulturními a civilizačními výtvory, dorozumívání a spolupráce s lidmi a orientace ve stále se rozšiřující síti podnětů ze života mimo školu. Jde o poznatky z oblasti jazykového vzdělávání, společenskovědních oborů, matematiky a přírodních věd, poznatky a činnosti spjaté s estetickou a pracovně technickou výchovou a s výchovou ke zdravému životnímu stylu.

Výběr a uspořádání poznatků a činností a jejich didaktická interpretace v průběhu základního vzdělávání závisí na kognitivním vývoji žáků, na měnícím se vztahu empirického (názorného) a racionálního poznání.Zahrnuje fakta, informace, zobecněné zkušenosti, abstrakce a později i poznatky pojmového rázu, které se týkají přírodního a společenského prostředí žáků minulého i současného života lidí, jejich mnohotvárných činností, kulturních jevů, lidského myšlení, prožívání a jednání, životních hodnot a postupně i elementů poznání, vyplývajících z vědních technických a uměleckých oborů. Nezbytným předpokladem plnění poznávacích cílů základního vzdělávání je osvojení a soustavné rozvíjení prostředků jazykové komunikace i komunikace prostřednictvím číselných a prostorových znaků a útvarů.

Na rozdíl od tradičního, více na rozsah orientovaného pojímání obsahu základního vzdělávání, by ve spektru těchto vzdělávacích cílů a záměrů měla být zdůrazněna orientace na poznatky podstatné, významné pro poznávací a praktické činnosti a poskytující žákům klíč k pochopení učiva, k porozumění jeho významu, souvislosti a možných aplikací.

Dovednosti a kompetence

Příznačným rysem moderní školy, odpovídající současným potřebám a směřující k budoucnosti, je orientace pedagogického působení na vytváření poznávacích a činnostních kompetencí, t.j. na způsobilosti žáka demonstrovat kvalitu získaného vzdělání v poznávacích a praktických situacích.

To je zvlášť důležité v základním vzdělávání, kdy osvojování vzdělávacích obsahů je těsně propojeno s postupným psychickým a osobnostním zráním žáka, s rozvojem jeho poznávacích schopností orientovat se členitěji ve skutečnosti, společenském životě, ve faktech a informacích, s rozvojem jeho vyjadřovacích a jiných výrazových dovedností. Zaměření na tyto kompetence zároveň ovlivňuje možnost objektivizovat vzdělávací výsledky, orientovat se v nich i různými způsoby je vyhodnocovat.

V základním vzdělání jde o takové elementární kompetence, jako je schopnost jasného, srozumitelného a správného vyjadřování, schopnost pracovat s matematickými pojmy, znaky a útvary v učebních i praktických situacích, schopnost dorozumívání prostřednictvím osvojených a pochopených pojmů, faktů a souvislostí ve společenskovědních i přírodovědních oborech ap.

K průřezovým kompetencím získaným ve všech humanitních i matematickopřírodovědních oborech má pro naplnění funkce základního vzdělání význam zvládnutí jednoduchých poznávacích operací a technik (popis, analýza, vyvozování, zobecňování, dokazování, aplikace), schopnost vyhledávat informační zdroje, čerpat z nich a kriticky je posuzovat, dovednost provádět jednoduché demonstrace a experimenty.

Pro aktivní zdraví a práceschopnost mají velký význam dovednosti pohybové umožňující záměrné a cílené ovlivňování preventivních i korekčních technik tělesného a duševního stavu. Z hlediska aktivního zdraví a bezpečného života pak získávají na důležitosti dovednosti a kompetence ovlivňující rozhodování o zdravém životním stylu, ochraně před nemocemi, úrazy a ochraně přírody atp.

Součástí kompetencí ke kterým základní vzdělání směřuje, jsou i kompetence sociální, významné pro komunikaci žáků ve škole, v rodině, v blízkém prostředí i profesionálním a občanském životě. Žáci by měli získat schopnost sloučit hájení a prosazování svých oprávněných zájmů s úctou k ostatním a s korektním jednáním s nimi, schopnost kulturně komunikovat s učiteli a s dospělými, respektovat individuální, národnostní a jiné odlišnosti lidí, rozeznávat nehumánní postoje, jako jsou agresivita, bezohlednost, cynismus, národnostní a rasové předsudky. S tím je spojeno dosažení přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi. Stále významnější se také stává dovednost organizovat a řídit různé činnosti, vyjednávat, pracovat v týmu, pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy v blízkém prostředí.

Hodnoty a postoje

Hodnotové aspekty jsou vlastní všem vzdělávacím obsahům, s nimiž se žáci setkávají během své povinné školní docházky, jsou posilovány celkovým stylem života školy, vztahem učitele k žákům, jeho osobním příkladem, lidskými a občanskými vlastnostmi. Zprostředkované a žáky sdílené hodnoty v příznivých podmínkách ovlivňují jejich názory a postoje i jejich jednání.

Základem hodnotové stupnice, o nichž se základní vzdělání opírá, je okruh všelidských mravních hodnot, které se obrážejí i v evropské humanistické tradici a projevují se v úctě k životu a lidem, k lidské práci a kultuře, v péči o prostředí, v němž člověk žije a tvoří, v osobní sebekázni, v respektu k pravdě, spravedlnost, v projevech mezilidské sympatie a solidarity i v citlivém svědomí. Projevují se i v úctě k domovu a vlasti, její kultuře a historii. Vzdělávací programy dbají na návaznost a vzestupnost podnětů a příležitostí, v nichž se výchovná stránka základního vzdělávání promítá do vědomí i motivace jednání žáků.

V průběhu povinného školního vzdělávání žáci postupně poznávají základní hodnoty a principy na nichž spočívá demokratická společnost, seznamují se se způsoby uplatňování občanských práv a s povinností podílem občanů na veřejném životě, učí se odpovědnosti za stav veřejných záležitostí. K aktuálním cílům a úkolům patří i utváření smyslu žáků pro právo a právní řád i pochopení nebezpečí a důsledků protiprávního jednání.

Žáci by měli také přiměřeně svému věku chápat význam základních lidských práv, jak jsou zakotvena v deklaraci OSN i v našich ústavních dokumentech, uvědomovat si multikultulární povahu současného světa i globální problémy, které současné lidstvo řeší.

K důležitým cílům základního vzdělávání patří utváření odpovědného vztahu žáka k sobě samému, k svému individuálnímu dospívání a k pravidlům zdravého životního stylu. Zde zaujímá významné místo zvláště schopnost rozeznávat zdravotně vhodné a zdravotně škodlivé vlivy, pochopení škodlivosti návykových a toxických látek a osvojení pravidel vhodného denního režimu. Žáci by měli postupně poznávat základy, na nichž spočívá harmonický a uspokojení přinášející rodinný život.

 

Novinky a akce

01. 06. 2016


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

4.6. – Den dětí – běh o perníkové srdce 9:00 – 12:00
6.6. – Projekt – zaniklé obce /Jevišovice - 8. ročník
7.6. – výlet pro žáky náboženství
8.6. – školní výlet – Vidapark Brno - 6. ročník
8.6. – divadelní představení- vybraní žáci
9.6. – den s lesy ČR – žáci I. stupeň
9.6. – atletická olympiáda Kravsko - vybraní žáci
14.6. – 16.6. - školní výlet – Pasohlávky - 7. ročník
15.6. – školní výlet – Jihlava ZOO - žáci I. stupeň
16.6. - školní výlet - Třebíč - 5. ročník
16.6. – Projekt – zaniklé obce /Blížkovice - 8. ročník
Závod tělesné zdatnosti –„Dukelák“ – termín bude upřesněn
Mezinárodní fotbalové utkání – termín bude upřesněn
23.6. – kontrola a odevzdání učebnic
28.6. – slavnostní vyřazení žáků 9. roč. – 18:00
30.6. – vydání vysvědčení 7:45 – 8:30
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2024 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace