Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

 1. Kdo je výchovný poradce/poradkyně
 2. Náplň práce VP
 3. Pro vystupující žáky a rodiče
 4. Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči

Výchovná poradkyně:  Mgr. Diana Sklenářová

Kontakt:  mobil: 736 671 427, pevná linka: 515 291 299 (ředitelna)

 

Konzultační hodiny:  Po – 14:00- 15:00 - dle telefonické dohody

1.      Kdo je výchovný poradce/kyně:

Je to pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Ze své práce se výchovný poradce odpovídá přímo řediteli školy.


2.      Do pracovní náplně výchovného poradce patří:

a)  Poradenská činnost

- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní

              cestě žáků

            -  základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, spolupracuje s třídními     

              učiteli

            -  poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

           -  spolupráce se školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC, SVP, úřad práce )

           -  vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

               pozornost

     -  podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně

        pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se

        smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením

     -  příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole

     -  spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s

         problémovými dětmi

     -  spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s

        problémovými dětmi

b)  Metodická a informační činnosti

-  metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje

   jim obsahovou a metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, 

   integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod.

-  informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a   

   diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb

-  pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává

   návrhy na další péči o tyto žáky

-  poskytuje informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízení v regionu

-  shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších

   poradenských zařízení ( v souladu s předpisy o ochraně osobních údaj

 

3.      Pro vystupující žáky a jejich rodiče:

Co všechno je třeba brát v úvahu při rozmýšlení o dalším studijním zaměření vystupujících  dívek a chlapců? O čem si mají rodiče a jejich děti zajistit aktuální informace? Kde najdou  kvalitní odpovědi na své otázky?

V tomto období je potřeba pokusit se objektivně zhodnotit předpoklady každého jedince pro  další studium, prodiskutovat v rodině priority další profesní dráhy, zdravotní i jiné aspekty  jednotlivých druhů povolání, na která se bude dítě dále připravovat studiem, posoudit, jaké  jsou možnosti nalézt uplatnění ve zvolené profesi atd.

Od 1.1.2012 vstoupily změny ve školském zákoně, které se týkají přijímacího řízení.

Přehled nejdůležitějších změn:

1)  je zrušeno výstupní hodnocení – 16. V § 51 se odstavec 5 zrušuje.

2) pro 1. kolo PŘ jsou pouze 2 přihlášky –  19. V § 60 odstavec 7 zní:

               „(7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.  

3) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých a nepřijatých žáků nebo zákonným zástupcům pošle    rozhodnutí o nepřijetí( je tedy nutné, aby děti sledovaly zveřejnění na internetu)  – bod 20. a 21.         

4) zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění (žáci musí sledovat, který den byly výsledky zveřejněny kvůli lhůtě pro odevzdání zápisového lístku)– bod 26

5) Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. – bod 27.

 

Pro získání co nejširšího spektra informací využívejte vždy zodpovědné zdroje.

Nabídku  některých z nich předkládáme:

Národní ústav odborného vzdělávání nabízí informační  portál   www.infoabsolvent.cz, který obsahuje všestranné informace o školách, oborech  vzdělávání i uplatnění absolventů.

Evropská komise zřídila informační databázi EUROGUIDANCE  www.neflakamse.cz, kde naleznete témata jako např. vzdělávání, nabídka  práce, popisy profesního uplatnění, kariérové poradenství atd. 

Regionální data získáte např. spojením s Úřadem práce České republiky, krajská pobočka Brno, kontaktní pracoviště Znojmo, n.Svobody 8, 67030  u speciální poradkyně: Ing. Marie Jägerové, tel. 950 176 494, nebo Mgr. Jany Perglerové, tel. 950 176 491

Průběžné nejnovější informace o konkrétních termínech budou vkládány na stránky školy. Důvěrné osobní konzultace si podle svých možností zajistěte telefonicky 736 671 427  nebo  emailem Diana.Sklenarova@seznam.cz  ( výchovná poradkyně pro volbu povolání).

Dívkám, chlapcům a jejich rodičům, kteří se právě nacházejí v období závažných životních rozhodnutí, přeji hodně úspěchů i štěstí.

 

Diana Sklenářová, výchovná poradkyně

4.      Specifické vývojové poruchy učení, chování a řeči:

Mohou být způsobeny  genetickým dědictvím, úrazem, nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí  (dřívější název lehká dětská encefalopatie) - což je drobné poškození  tkáně mozku ve fázi vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od   správné funkce mozku, přičemž ale není ovlivněna celková schopnost   organismu, inteligence, ale jen specifické schopnosti v oblasti   motoriky, vnímání, myšlení a jednání.  Poškození mohlo vzniknout mnoha způsoby - infekcí během těhotenství   matky, těžkým nebo předčasným porodem, těžším onemocněním novorozence   nebo úrazem hlavy.

Možné příznaky, projevy, charakteristika


Jde o výrazný nepoměr mezi sníženou školní výkonností a dobrou úrovní   rozumových schopností. Nápadně nerovnoměrný vývoj různých složek   osobnosti - oslabení různých specifických schopností. Děti nemohou   dohnat doma to, co ve škole zameškaly. Poruchy pozornosti, rychlá   unavitelnost pozornosti, afektivní labilita, ukvapené jednání,   překotnost reakcí. Děti s průměrnou i nadprůměrnou úrovní nadání a   schopností mají špatný prospěch z jednoho nebo více předmětů, kde se   hodnocení vymyká z celkové klasifikace.
Obtíže při vytváření základních pracovních návyků - problémy se   samostatným oblékáním, stolováním, udržováním čistoty. Děti se   nedovedou soustředit, každý podnět odvádí jejich pozornost, rychle   narůstá únava pozornosti. Děti jsou v neustálém pohybu, jednají   živelně, reagují překotně, neúměrně, střídají se rychle různé nálady,   kolísá duševní výkonnost. Chybí vytrvalost, schopnost cílevědomé   soustředěné činnosti, nelze klást dlouhodobé cíle. Nedodržují   pravidla chování, nedovedou spolupracovat, podřídit se autoritě, jsou   familiární. Poznání vlastní neschopnosti a neúspěšnosti vytváří u dětí   složité konfliktní situace, které řeší agresivitou, únikem do nemoci,   záškoláctvím, denním sněním, odmítáním samostatnosti a záměrným   snižováním se na úroveň menších dětí.
Poruchy se nejvíce projevují po vstupu do školy. Ve vyšších ročnících  vlivem dozrávání nervové soustavy potíže postupně mizí.

Výskyt


Četnost výskytu je obtížné určit, údaje různých autorů kolísají mezi   2-20 % celé školní populace, učitelé I.stupně udávají 10-20%, ze   zaostávajících žáků je takto postiženo asi 20%.

Vhodné způsoby práce


Uvědomit si, že jde o zdravotně postižené dítě a že je mimo rámec   jeho schopností, aby se chovalo bez pomoci jiným způsobem.
Nedávat postiženému dítěti najevo jeho nedostatek, dát mu vyniknout v   těch oblastech, kde se porucha neprojevuje. Diagnostikovat poruchu -   odborníky v poradnách. Seznámit s postižením všechny vyučující žáka,   se zásadami odlišného hodnocení a klasifikace. Nevytvářet situace,   kde bude žák stále selhávat.Výkony hodnotit s ohledem na možnosti   dítěte, ne na běžnou normu. Nešetřit pochvalou, dítě musí zažívat   úspěchy. Učit způsobem "málo a často", dlouhodobá zátěž je nevhodná.   Nepomáhá doučování, prodloužení doby učení, mnohonásobné čtení nebo   psaní. Vyvarovat se negativních projevů vůči dítěti, netrestat za   projevy choroby, neobviňovat z lenosti, nespěchat, nevyvíjet nátlak.
  

Typy poruch

 

 a) poruchy učení 
- DYSLEXIE (porucha čtení)
- DYSGRAFIE (porucha psaní)
- DYSORTOGRAFIE (porucha pravopisu)
- DYSKALKULIE (porucha matematických schopností)
- DYSPINXIE (porucha kreslení)
- DYSPRAXIE (porucha motoriky)
- DYSMÚZIE (porucha hudebních schopností)

b) poruchy řeči 
- DYSFÁZIE (vývojová nemluvnost)
- DYSLÁLIE (porucha výslovnosti, patlavost)
- DYSARTRIE (porucha výslovnosti)
- KOKTAVOST
- NEUROTICKÝ MUTISMUS

c) poruchy chování
- HYPERAKTIVITA (nadměrná aktivita, instabilita)
- HYPOAKTIVITA (utlumená aktivita)

Opakovaný výskyt některých z dále uvedených obtíží u žáka by měl učiteli signalizovat pravděpodobnou přítomnost některých z vývojových poruch učení. Konečná diagnóza však přísluší odbornému pracovišti, které vyloučí záměnu s jinými možnými příčinami obtíží (vada zraku, sluchu, nižší rozumové schopnosti, změna zdravotního stavu…) a navrhne další postup.

 

Pro zařazení do integrace či zohlednění je třeba splnit tyto podmínky:

* Student musí doložit své oslabení platným potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC) ne starší jednoho roku.

                                   
* Zpráva musí obsahovat potvrzení a závěr z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Dále zpráva musí obsahovat dobu trvání její platnosti. Pokud tomu tak není, platnost potvrzení je automaticky 2 roky. Potvrzení musí být originál ne pouhá kopie. Zprávy a potvrzení od klinických psychologů, psychiatrů či psychologů nepracujících v PPP či SPC nelze dle zákona považovat za platné, ale je možné jej použít  v případě jiných problémů.


* Toto potvrzení odevzdávají studenti osobně do rukou výchovné poradkyně Mgr.Diany Sklenářové nebo do ředitelny.


* Zákonní zástupci studentů a zletilí studenti jsou povinni (pokud zohlednění či integraci žádají) písemně požádat o zařazení do integrace či o zohlednění řediteli školy.


* Pokud je žádost oprávněná, rozhodne ředitel školy o zařazení do integrace či zohlednění. Zákonní zástupci žáka či zletilí studenti obdrží rozhodnutí ředitele školy o jejich zařazení do integraci či zohlednění.


* Bez platného potvrzení a bez písemné žádosti nelze přihlížet k jakémukoliv oslabení či postižení a na žáka je pohlíženo jako na zcela zdravého bez specifických vzdělávacích potřeb.

 

Výchovná poradkyně školy dle návrhu zprávy stanoví, kterých předmětů se bude integrace či zohlednění týkat. Ve vybraných předmětech je výchovnou poradkyní, učitelem daného předmětu, zákonným zástupcem studenta či zletilým studentem vypracován IVP pro výuku daného předmětu či celku studia. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou projednávána se studentem a jeho zákonnými zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

Informace pro rodiče

               Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v téměř každé škole, a proto je nutné věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost.

          Naše škola   pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Hlavní cíle programu, tzn. bezpečná a spolupracující škola - patří mezi priority našeho školního výchovně vzdělávacího programu Škola pro Evropu. Snažíme se  vytvářet  zdravé a bezpečné sociální klima školy, prostředí přátelské vůči žákům, všem pracovníkům a rodičům, prostředí, ve kterém je žák úspěšně zařazen do třídního kolektivu a může se harmonicky rozvíjet.

         Důraz klademe na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů a snažíme se  včas zabývat narušenými vztahy ve třídě a případné náznaky šikany okamžitě řešit.

         Na prevenci šikany a při řešení jednotlivých případů učitelé spolupracují podle předem dohodnutých postupů.

          Mezi hlavní cíle programu pak patří úzká spolupráce s rodiči, neboť pouze účinná spolupráce rodiny a školy je předpokladem úspěchu v oblasti prevence šikany a dalších sociálně patologických jevů.

           Dodatek školního řádu obsahuje sankční řád, který slouží k potrestání agresorů. Jedná se o výchovná opatření – napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy, snížení známky z chování  a převedení do jiné třídy. V mimořádných případech se užijí další opatření:

 •      Ředitel školy může doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP (Střediska výchovné péče), případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.
 •      Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

 

Čeho si v rodině všímat ?

         Vážení rodiče, doporučujeme, abyste si všímali těchto možných příznaků šikanování:

 •      Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 •      Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo  apod.                         
 •      Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 •      Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě  odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 •      Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
 •      Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 •      Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
 •      Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se.
 •      Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 •      Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 •      Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 •      Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
 •      Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 •      Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 •      Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

 

Co dělat v případě podezření na šikanu?

 •      Pokud se vám dítě svěří se svým trápením, důvěřujte mu, podpořte ho a slibte pomoci
 •      Pokuste se zjistit co nejvíce informací - podrobností
 •      Informujte školu o podezření na šikanování – obrátit se můžete na třídního učitele, metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovnou poradkyni nebo vedení školy, navštivte nás !
 •      Při řešení problému spolupracujte se školou, která bude respektovat požadavek na zachování důvěrnosti informací.                 

 

 Co nabízíme a co už umíme proti šikaně dělat ?

 •      Bereme vážně všechny informace, se kterými se nám svěříte.
 •      Každou situaci profesionálně prošetříme podle dohodnutých postupů.
 •      Podělíme se o všechny informace, které poskytovat můžeme a o které budete stát
 •      Poradíme Vám, kam se obracet pro odbornou radu, kde sehnat další informační zdroje.
 •      Nabízíme Vám v tomto přehledu základní informace, v nutných případech domluvíme společné setkání s odbornými pracovníky.
 •      Víme, čeho si máme všímat.
 •      Víme, jak odhadnout stupně šikany.
 •      Víme, jakých konkrétních chyb se máme při vyšetřování jednotlivých stupňů šikany vyvarovat.
 •      Máme speciální krizové plány, které nám pomáhají rychle reagovat, jakmile vyhodnotíme informace z šetření.
 •      Víme, že musíme šikanu řešit komplexně, proto spolupracujeme s odborníky tam, kde končí naše profesní kompetence.

 
Kontakty:
Metodik prevence : Mgr. Lucie Stehlíková  - tel. 774 750 437
Výchovná poradkyně : Mgr. Diana Sklenářová – tel. 736 671 427
Zástupce ředitele : Mgr. Pavel Kučera – tel.515 291 299
Ředitel školy: Mgr. Richard Nekula – tel. 515219299
E-mail: zssumna@mboxzn.cz
 

Odkazy:
www.minimalizacesikany.cz

ÚNOSY NEBO OHROŽENÍ DĚTÍ NÁSILNÍKEM - PREVENCE

http://www.azrodina.cz/4253-unosy-nebo-ohrozeni-deti-nasilnikem-prevence 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2015/2016


Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku.

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání

ve středních školách a v konzervatořích

- ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 • Termíny:

Zveřejnění – ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)

- kritéria přijímacího řízení*)

- rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud se tato bude konat, včetně uvedení termínů konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. října

Ostatní obory vzdělání

do 31. ledna

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*) hlásícím se do

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu

Ostatních oborů vzdělání

do 15. března

*) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Denní forma vzdělávání

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu

Ostatní obory vzdělání

do 15. března

Jiná forma vzdělávání než denní

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu

Ostatní obory vzdělání

do 20. března

Přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna

1. kolo - střední škola

22. dubna – 30. dubna

Další kola – střední škola

stanoví ředitel školy *)

*)není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

 • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- uchazeč může opět podat do 15. března přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky

- není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech

 • 1. kolo přijímacího řízení

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 • Další kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 • Kritéria přijímacího řízení

- ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena,

c) výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení a toto již ani není povinnou součástí přihlášky, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit

- kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše)

- pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení – vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

 • Povinnosti ředitele ZŠ

- vydávají zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše

- základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků

- potvrzují žákům zápisové lístky a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali

- potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy

- škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu (odkaz viz níže)

 • Práva a povinnosti uchazeče

- vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

- přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání

- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

- uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

- odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

- zápisový lístek:

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případechodevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium.
 • Nevztahuje se na:
  • nástavbové studium
  • zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
  • večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání
  • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.
 • Povinnosti ředitelů středních škol (konzervatoří)

- zveřejňování povinných údajů (viz výše)

- zveřejňuje se předpokládaný počet přijímaných uchazečů (nikoliv nejvyšší počet)

- v 1. kole přijímacího řízení, pokud se konají přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky - stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou (resp. ze všech) termínů konání přijímací zkoušky

- ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku (po druhém, resp. posledním termínu přijímací zkoušky);

 • Zápisový lístek:

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat – viz výše

- je třeba každý zápisový lístek opatřit otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byl na školu doručen

- není výslovně stanoveno, že uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku, ale vzhledem k tomu, že výslovně může zápisový lístek opakovaně uplatnit v případě, že je přijat ke vzdělávání na základě odvolání, je zřejmé, že uchazeč může o zpětné vydání zápisového lístku požádat.

 • Doručování rozhodnutí

- oznamování rozhodnutí:

 1. do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (vyhláška)
 2. přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
 • seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
 • seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby)
 • musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den)
 • musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku – zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku
 • i v tomto případě musí být rozhodnutí písemně vyhotoveno a založeno do spisu
 • Byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat k uchazečům, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Novela školského zákona nebyla v otázce nové úpravy doručování rozhodnutí důsledná, když ustanovení § 62 odst. 2 větu druhou školského zákona nechala beze změn. Výsledkem je stav, kdy doručování rozhodnutí přijatých uchazečů v oborech vzdělání s talentovou zkouškou je upraveno 2x – jednou ustanovením § 62 (podle kterého se rozhodnutí oznamuje doručením písemného vyhotovení rozhodnutí) a jednou ustanovením § 60 odst. 17 a § 183 školského zákona (podle kterého se rozhodnutí oznamuje vyvěšením seznamu). Odbor školství k tomuto zaujímá níže uvedené stanovisko:

Smyslem novely školského zákona bylo zjednodušení a urychlení doručování rozhodnutí, kterými jsou uchazeči přijímáni ke vzdělávání. Nový způsob doručování se vztahuje i na předškolní, základní a vyšší odborné vzdělávání a není tedy žádný věcný ani právní důvod (pomineme-li opomenutí zákonodárce), aby u jedné skupiny oborů vzdělání byl upraven jiný způsob doručování. Tedy i u oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou rozhodnutí oznamována (doručována) zveřejněním seznamu.

Z výše uvedeného tedy vyplývají následující skutečnosti:

 1. rozhodnutí je oznámeno zveřejněním seznamu a od okamžiku zveřejnění začínají běžet lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku;
 2. kromě výše uvedeného zveřejnění seznamu doručuje ředitel školy ve lhůtě 7 dnů od vydání rozhodnutí (což je zveřejnění seznamu) písemné vyhotovení rozhodnutí uchazeči – není však již podmínkou, že do vlastních rukou – takové doručení však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku;
 3. je třeba uchazeče řádně poučit o začátku běhu lhůt pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

nepřijatí uchazeči:

 • rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou
 • úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů; „pošta“ nezná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů => stále není dořešeno

- je zvýšený zájem na určení přesného okamžiku doručení rozhodnutí, a to ze dvou důvodů:

- odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

- zápisový lístek (viz výše)

 • Odvolací řízení

- odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

- ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

 • Rekapitulace termínů 1. kola přijímacího řízení
 

forma vzdělávání

termín podání přihlášky

termín konání přijímací zkoušky

termín odeslání rozhodnutí, pokud se   přijímací zkouška nekoná

termín odeslání rozhodnutí, pokud se   přijímací zkouška koná

obory vzdělání s talentovou zkouškou

 

30.11.

2. - 15.1.

---

nejpozději do 15.2.

konzervatoř

 

30.11.

15.1. - 31.1.

---

nejpozději do 10.2.

řádné studium

denní

do 15.3.

22.4. - 30.4.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu   stanoveném pro přijímací zkoušku

 

jiná forma

do 20.3.

22.4. - 30.4.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu   stanoveném pro přijímací zkoušku

nástavbové studium

denní

do 15.3.

22.4. - 30.4.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu   stanoveném pro přijímací zkoušku

 

jiná forma

do 20.3.

22.4. - 30.4.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu   stanoveném pro přijímací zkoušku

zkrácené studium

denní

do 15.3.

22.4. - 30.4.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu   stanoveném pro přijímací zkoušku

 

jiná forma

do 20.3.

22.4. - 30.4.

nejdříve 22.4.

do 3 pracovních dnů po termínu   stanoveném pro přijímací zkoušku

 

 

aktualizováno dne 1.9.2015

 

Novinky a akce

01. 06. 2016


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

4.6. – Den dětí – běh o perníkové srdce 9:00 – 12:00
6.6. – Projekt – zaniklé obce /Jevišovice - 8. ročník
7.6. – výlet pro žáky náboženství
8.6. – školní výlet – Vidapark Brno - 6. ročník
8.6. – divadelní představení- vybraní žáci
9.6. – den s lesy ČR – žáci I. stupeň
9.6. – atletická olympiáda Kravsko - vybraní žáci
14.6. – 16.6. - školní výlet – Pasohlávky - 7. ročník
15.6. – školní výlet – Jihlava ZOO - žáci I. stupeň
16.6. - školní výlet - Třebíč - 5. ročník
16.6. – Projekt – zaniklé obce /Blížkovice - 8. ročník
Závod tělesné zdatnosti –„Dukelák“ – termín bude upřesněn
Mezinárodní fotbalové utkání – termín bude upřesněn
23.6. – kontrola a odevzdání učebnic
28.6. – slavnostní vyřazení žáků 9. roč. – 18:00
30.6. – vydání vysvědčení 7:45 – 8:30
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2024 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace