Základní škola a mateřská škola. Šumná, okres Znojmo

ŠUMNÁ 92, 671 02; e-mail: zssumna@zssumna.cz; tel.: 515 291 299; IČ 750 223 20


Hlavní obsah

Prevence

Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Šumná 2015/2016

 

1.     Komu je MPP školy určen

Minimální preventivní program je určen pro žáky, rodiče žáků, učitele a ostatní (např. dětský psycholog, PPP Znojmo a pod…).

 

2.     Cíle programu

Seznámit žáky, pedagogy, rodiče a veřejnost:

 • s problematikou sociálně patologických jevů,
 • preventivně působit na žáky,
 • zaměřit se na klima třídy a školy,
 • navázat spolupráci s rodiči a veřejností,
 • nabídnout žákům mimoškolní aktivity a zájmové kroužky.

 

3.     Zapojení pedagogů do Minimálního preventivního programu

Minimální preventivní program je součástí tematických plánů jednotlivých předmětů (prvouka a přírodověda, biologie, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví a výchova k občanství).

 

3.1  Školní metodik prevence (Mgr. Lucie Stehlíková):

 • tvorba a realizace preventivního programu školy,
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, sebepoškozování, šikany a dalších sociálně patologických jevů,
 • poradenské a preventivní služby týkající se sociálně patologických jevů,
 • zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a odbornými pracovišti, následná spolupráce s těmito institucemi,
 • monitoring žáků s poruchami chování a problémových žáků,
 • koordinace a integrace žáků se specifickými poruchami chování
 • zachycování varovných projevů sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků,
 • zajišťování a realizace projektů primární prevence pro žáky, pedagogy a veřejnost,
 • účast na seminářích a vzdělávacích akcí s akreditací MŠMT,
 • spolupráce s třídními učiteli.

 

3.2  Výchovný poradce (Mgr. Diana Sklenářová):

 • kariérové poradenství,
 • navrhování, zprostředkování, zajišťování diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb pro žáky, jejichž vývoj a vzdělávaní, vyžaduje pozornost a speciální podmínky,
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a žáků se zdravotním postižených,
 • podílení se na řešení sociálně patologických jevů šířících se mezi žáky.

3.3  Třídní učitelé a ostatní vyučující:

 • komunikace a spolupráce s výchovným poradcem a metodikem prevence,
 • monitorovat sociálně patologické jevy šířící se mezi žáky,
 • monitorovat žáky s poruchami chování,
 • monitorovat rizikové chování žáků,
 • individuální přístup k problémovým žákům,
 • spolupracovat s rodiči,
 • sledovat docházku žáků,
 • preventivně působit na žáky,
 • zapojit se do realizace MPP.

 

4.     Práce s jednotlivými žáky

 

4.1  Problémoví žáci

Škola sleduje žáky s problémovým chováním, prospěchem a s častými absencemi. Těmto žákům je věnována zvýšená pozornost, aby u nich nedošlo k výskytu nežádoucích sociálně patologických jevů.

 

4.2  Žáci se specifickými poruchami učení

Žáci s poruchami učení jsou integrováni ve svých třídách. Učitelé přistupují k těmto žákům individuálně dle vypracovaného individuálního plánu, spolupracují s výchovným poradcem a odbornými pracovišti, kteří se na individuálním učebním plánu podílí.

 

4.3  Školní a mimoškolní akce připravované v tomto školním roce:

 • návštěvy divadelních, filmových a hudebních představení,
 • Drakiáda,
 • Mikulášská nadílka,
 • Vánoční dílny,
 • karneval,
 • lyžařský výcvik pro žáky 1. stupně,
 • lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně,
 • Velikonoční dílny,
 • dopravní soutěž,
 • dětský den,
 • branný závod,
 • výlety a exkurze.

 

4.4  Nepovinné předměty:

 • Dyslektický kroužek,
 • Logopedický kroužek (MŠ a ZŠ),
 • Náboženství.

 

4.5  Kroužky (ve spolupráci s DDM Znojmo):

 • Florbal
 • Keramika
 • Carcassonne klub
 • Střelecký
 • Flétna
 • Kytara
 • Šachy

 

5.     Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování žáků na rodičovských schůzkách nebo schůzkách dle individuální potřeby.

Akutní výskyty sociálně patologických jevů řeší škola s rodiči okamžitě při osobním setkání. Tato setkání bývají doplněna zápisem. Rodičům je nabídnuta poradenská činnost a spolupráce na řešení aktuálního problému.

 

6.     Metodické a učební materiály

 • videokazety a DVD: Řekni drogám ne, Co je potřeba vědět o sexu I. – II. 

 

Minimální preventivní program školy byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 2129/2010-28.

                                                                                                                                       aktualizováno dne 2.9.2015

 

Novinky a akce

01. 06. 2016


CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

4.6. – Den dětí – běh o perníkové srdce 9:00 – 12:00
6.6. – Projekt – zaniklé obce /Jevišovice - 8. ročník
7.6. – výlet pro žáky náboženství
8.6. – školní výlet – Vidapark Brno - 6. ročník
8.6. – divadelní představení- vybraní žáci
9.6. – den s lesy ČR – žáci I. stupeň
9.6. – atletická olympiáda Kravsko - vybraní žáci
14.6. – 16.6. - školní výlet – Pasohlávky - 7. ročník
15.6. – školní výlet – Jihlava ZOO - žáci I. stupeň
16.6. - školní výlet - Třebíč - 5. ročník
16.6. – Projekt – zaniklé obce /Blížkovice - 8. ročník
Závod tělesné zdatnosti –„Dukelák“ – termín bude upřesněn
Mezinárodní fotbalové utkání – termín bude upřesněn
23.6. – kontrola a odevzdání učebnic
28.6. – slavnostní vyřazení žáků 9. roč. – 18:00
30.6. – vydání vysvědčení 7:45 – 8:30
Menu stránek


Copyright a aktualizace Webu

© 2008 - 2024 Základní a Mateřská škola Šumná; web vytvořil a provoz zajišťuje EVNITE s.r.o.; administrace